OPĆI UVJETI/OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Terrasit insulation d.o.o. Gračanica

 

Na  osnovu  odredbi  Zakona  o  unutrašnjoj  trgovini  (Sl.  novine  FBIH  40/10  od  14.07.2010.)  u  daljem tekstu:  Zakon  i  ovlasti  iz  Statuta  društva  donosimo

 

PRAVILNIK  O  USLOVIMA/UVJETIMA  PRODAJE

 

1. OPŠTE ODREDBE

 

1.1. Ovim  pravilnikom  uređuju  se  uslovi  prodaje  prilikom  obavljanja  trgovine  na  veliko.

 

1.2. Odredbe  ovog  Pravilnika  sastavni  su  dio  svakog  ugovora  i  ponuda  sa  kupcima  ukoliko  se  izričito  ne isključe.

 

1.3. Smatra  se  da  kupac  prihvata  Pravilnik  o  uslovima  prodaje  u  trenutku  zaključivanja  ugovora,  odnosno zaključivanjem  kupovine  (potvrdom  narudžbe).

 

1.4. Pravilnik  o  uslovima  prodaje  važi  za  sve  naloge  i  isporuke,  čak  i  za  one  koji  nisu  posebno  dogovoreni u  pisanoj  formi.

 

1.5. Uslovi  poslovanja  kupca  nisu  važeći  čak  ni  ako  se  u  korespondenciji  ili  u  formularima  kupca  na  njih upućuje,  te  naš  izričit  prigovor  na  iste  nije  neophodan.

 

1.6. Terrasit insulation do.o.  obavlja  trgovinu  slobodno  pod  jednakim  uslovima  na  tržištu  za  sve  kupce  u  skladu  sa Zakonom,  dobrim  poslovnim  običajima,  principima  lojalne  konkurencije  i  trgovačkim  pravilima,  odnosno uzansama.

 

1.7. Cijena  robe ili proizvoda  koja  se  stavlja  u  promet  formira  se  i  iskazuje  u  domaćoj  valuti  u  apoenima  novčanica koje  su  u  opticaju  u  Bosni  i  Hercegovini.

 

1.8. Za  prodatu  robu ili proizvod  obavezno  se  izdaje  račun  (fiskalni  račun  za  sve  kupce  i  porezna  faktura  u  skladu  sa Zakonom  o  porezu  na  dodanu  vrijednost).

 

1.9. Zbog  velikog  asortimana  proizvoda,  prodavac  nije  obavezan  obavijestiti  kupca  o  promjeni  cijena ukoliko to nije drugačije ugovoreno.

 

2. SKLAPANJE POSLOVNOG  ODNOSA

 

2.1.  Ponude  prodavca  nisu  obavezujuće  za  prodavca  u  pogledu  u  njima  utvrđene  cijene,  rokova  i  načina isporuke  i  uvijek  ih  je  moguće  opozvati  prije  nego  što  kupac  istu  prihvati.

 

2.2. Dostavljene  tehničke  informacije  o  proizvodima  ili  rješenja  predložena  od  strane  prodavca  i  uzorci  su neobavezujućeg  i  informativnog  karaktera.

 

2.3.  Po  isteku  roka  naznačenog  na  ponudi,  iste  nisu  obavezujuće  za  prodavca.

 

2.4.  Poslovni  odnos  se  smatra  sklopljenim  pismenom  potvrdom  ponude  ili  dostavljanjem  narudžbe  od strane  kupca  posredstvom  faxa,  e-mail-a, viber-a, skyp-a  i  sl.

 

2.5.  Ukoliko  se  narudžba  od  strane  kupca  razlikuje  u  odnosu  na  ponudu  datu  od  strane  prodavca,  važeća je  data  ponuda.

 

3. PRAVILA O  USLOVIMA  PRODAJE

 

3.1.  U  slučaju  da  se  kupcu  odobrava  naknadni  rabat,  čija  je  osnovica  pragovi godišnjih  prometa  robe i proizvoda,  sa kupcem  sa  sklapa  poseban  ugovor ili anex  o  prodaji  za  svaku  poslovnu  godinu.

 

3.2.  Prije  sklapanja  ugovora  o  prodaji  prodavac  ostvaruje  uvid  ili  preuzima  kopije  slijedećih  isprava kupca: o  sudsko  rješenja  o  upisu  u  sudski  registar  osnivanja/usklađivanja, o  rješenja  Zavoda  za  statistiku  o  razvrstavanju  poslovnog  subjekta  (matični  broj), o  ugovor  sa  bankom  i  karton  deponovanih  potpisa. Kupac  je  dužan  nadalje  dati  podatke  o: o  firmi,  sjedištu  pravne  osobe  ili  vlasniku  trgovačke  radnje, o  brojeve  transakcijskih  računa  u  poslovnim  bankama, o  identifikacijski  broj    JIB/JMBG, o  podatke    (ime,  prezime  osoba  ovlaštenih  za  zastupanje-direktora,  prokuriste  ili punomoćnika), o  broj  telefona,  telefaxa  pravne  osobe,  vlasnika  trgovačke  radnje,  direktora, o  podatke  o  likvidnosti.

 

3.3.  Na  osnovu  prethodne  saradnje, provjerenog boniteta, obavljenog  prometa,  dostavljenih  garancija,  poslovnog  interesa  i  sl. prodavac  sa  kupcima  ugovara  slijedeće  uslove  prodaje  robe: –  rok  odgode  plaćanja, –  dostavljanje  sredstava  osiguranja  plaćanja, –  visinu,  vrstu  i  način  odobravanja  rabata i zaduženja.

 

3.4.  Kupac  kupuje  robu  po  principu  FCO  Terrasit insulation d.o.o.,  ukoliko  ugovorom  o  prodaji  nije  drugačije  utvrđeno.   Kupac  sam  otprema  robu ili mu se doprema,  ukoliko  nije  drugačije  ugovoreno. Za  robu  koja  je  spremna  za  preuzimanje,  kupcu  se  dostavlja  obavijest  o  spremnosti  robe  za  otpremu  sa naznačenim  datumom  od  kada  se  naručena  roba  može  preuzeti.   Kupac  je  dužan  da  u  roku  od  14  dana  od  datuma  spremnosti  naznačenog  na  obavijesti  preuzme  robu, ukoliko  nije  drugačije  dogovoreno. Ukoliko  kupac  ne  ispoštuje  navedeni  rok  za  preuzimanje,  prodavac  zadržava  pravo  otpreme  robe  na trošak  i  rizik  kupca.

 

3.5. Kupac  je  dužan  u  trenutku  preuzimanja  pregledati  robu.  Preuzimanjem  robe,  kupac  potvrđuje  da  je roba  bez  vidljivih  materijalnih  nedostataka i utačnoj količini.

 

3.6  Prodavac  zadržava  pravo  da  za  svakog  kupca  odredi  iznos  odobrenog  nepodmirenog  zaduženja na osnovu provjere boniteta od starne uprave. Kupac  koji  nije  podmirio  prethodni  račun  ili  je  premašio  iznos  odobrenog  nepodmirenog  zaduženja,  ne može  izvršiti  novu  kupovinu  osim  uz  odobrenje  direktora  Društva.

 

3.7.  Dan  nastanka  dužničko  povjerilačkih  odnosa  jeste  dan  preuzimanja/isporuke  robe,  odnosno  datum na  fakturi.

 

3.8  Kupac  je  dužan  platiti  robu  u  roku  utvrđenom  u  računu.

 

3.9.  Za  avansno  plaćanje  prodavac  po  slobodnoj  ocjeni  odobrava  stimulativni  popust.

 

3.10  Prodavac  može  kupcu  odobriti  odgodu  plaćanja  u  ovisnosti  o  visini  iznosa  računa.

 

3.11.  Ako  za  pojedine  proizvode  društvo  uz  prodaju  proizvoda  nudi  dostavu  proizvoda  u  pogon,  radni prostor  ili  neko  drugo  mjesto,  obavezno  je  kupcu  proizvod  dostaviti  u  ispravnom  stanju,  u  ugovorenom kvalitetu  i  količini  i  u  dogovorenom  roku,  te  mu  tom  prilikom  uručiti  sve  pripadajuće  dokumente.

 

3.12.  Na  omotu  proizvoda  koji  ima  propisani  rok  upotrebe,  on  treba  biti  jasno,  vidljivo  i  čitko  označen.

 

3.13.  Na  zahtjev  kupca,  prodavac  je  dužan  upoznati  ga  sa  svojstvima  ponuđenog  proizvoda. Na  izabranom  uzorku  proizvoda  prodavac  je  dužan  kupcima  na  njihov  zahtjev  prikazati  rad  proizvoda  i dokazati  njegovu  ispravnost.  Ako  to  nije  moguće,  kupcima  se  daju  detaljna  uputstva  i  objašnjenja  o proizvodu  koji  prodaje. Prilikom  prodaje  proizvoda  kupcu  se  predaju  prateći  dokumenti,  otpremnica  i  faktura.

 

4. USLOVI PLAĆANJA

 

4.1.  Uslovi  i  način  plaćanja  za  svaku  isporuku  bit  će  definisani  potpisanim  ugovorom  sa  konkretnim kupcem  ili  će  ti  uslovi  biti  iskazani  na  fakturi  za  ispručene  proizvode/robu  ili  usluge. Prodavac  ima  pravo  obračuna  kamata  po  zakonskoj  zateznoj  kamatnoj  stopi  kod  prekoračenja  datuma plaćanja  iz  fakture  u  skladu  sa  zakonom.

 

4.2.  Prodavac  ima  pravo  od  kupca  zatražiti  mjenice,  garanciju  banke  ili  druga  odgovarajuća  sredstva plaćanja  radi  osiguranja  svojih  potraživanja  po  ugovoru. Za  slučaj  neplaćanja  od  strane  kupca,  prodavac  ima  pravo  prilikom  realizacije  uručenih  osiguranja plaćanja,  osim  osnovnog  duga,  obračunati  kamatu  i  sve  ostale  troškove  naplate.

 

4.3. Za  slučaj  da  nad  kupcem  bude  otvoren  stečaj,  prodavac  ima  pravo  raskinuti  ugovor  ili  za  buduće isporuke  tražiti  avansno  plaćanje  ili  garanciju.

 

4.4.  Prodavac  ima  prava  iz  prethodnog  stava  i  u  slučaju  da  kupac  otežano  ispunjava  svoje  obaveze,  da se  kod  kupca  pojave  poteškoće  u  likvidnosti,  da  se  protiv  kupca  podnese  prijedlog  za  otvaranje  stečaja  ili ako  postoji  neki  od  stečajnih  razloga  ili  ako  je  pokrenut  postupak  likvidacije.

 

4.5. U  slučaju  da  kupac  kasni  sa  ispunjenjem  svojih  obaveza  prema  prodavcu,  prodavac  ima  pravo raskinuti  ugovor  bez  ostavljanja  naknadnog  roka,  te  pored  ostalih  prava  koja  mu  iz  toga  proizilaze  ima pravo  i  na  naknadu  štete  zbog  raskida.

 

4.6.  Prodavac  je  ima pravo  u  svako  doba  svoja  potraživanja  od  kupca  prenijeti  na  treća  lica.

 

4.7. Kupac  je  u  obavezi  plaćanja  i  poštivanja  roka  plaćanja  u  skladu  sa  uvjetima  utvrđenim  u  ugovoru,  a primjedbe  istoga  na  manjkavost  ili  kakvoću  robe  prodavca  ne  utiču  na  način  i  rok  plaćanja. Obračun  protupotraživanja  od  strane  kupca  na  potraživanja  prodavca  i  to  bilo  koje  vrste  je  isključen, osim  ako  prodavac  pristane  na  takvo  pokriće  potraživanja  ili  je  isto  zakonski  opravdano.

 

5. ODGOVORNOST I  REKLAMACIJE

 

5.1.  Prodavac  odgovara  kupcu  za  nedostatke,  manjkavosti  ili  pogrešne  isporuke  u  skladu  sa  zakonom, ukoliko  nije  drugačije  ugovoreno  ili  utvrđeno  ovim  Pravilnikom. Odgovornost  se  odnosi  na  kvalitet  robe  do  trenutka  prelaska  odgovornosti  s  prodavca  na  kupca.

 

5.2.  Prodavac  se  obavezuje  kupcu  pružiti  svu  potrebnu  tehničku  podršku  te  mu  na  zahtijev  dostaviti upute  za  upotrebu  proizvoda.  Svako  manipuliranje  proizvodom  od  strane  kupca  koje  se  ne  navodi  u datim  uputama  ili  se  kosi  s  navedenim  postupcima  i  važećim  tehničkim  pravilima,  oslobađa  prodavca  od eventualne  nastale  štete.

 

5.3. U  slučaju  vidljivih  i  skrivenih  nedostataka,  kupac  je  dužan  obavijestiti  prodavca  bez  odgađanja. Obavijest  o  nedostatku  stvari  (kvaliteti  robe,  pogrešnoj  količini  ili  isporuci  proizvoda  koji  nije naručen/ugovoren  i  dr.)  kupac  treba  pravovremeno  dostaviti  prodavcu  u  pisanom  obliku  te  detaljno opisati  nedostatak,  a  najkasnije  u  roku  od  7  dana  od  datuma  preuzimanja,  navodeći  dokumente  po kojima  je  zaprimio  spornu  robu/proizvod.   Kupac  je  obavezan  obavijestiti  Terrasit insulation d.o.o.  o  primjedbama  na  robu ili proizvod  pismenim  putem  u  roku najdalje  od  3  dana  od  datuma  primjećenog nedostatka.

 

5.4.  Kod  isporuke  robe  od  strane  prodavca,  kao  mjerodavna  količina  smatra  se  ona  koja  je  navedena  na službenom  dokumentu  prilikom  istovara  u  prostorijama  kupca  potpisana  od  strane  osoba  koje  su  izvršile preuzimanje  robe.

 

5.5.  Za  slučaj  reklamacije  od  strane  kupca  u  odnosu  na  isporučeno  proizvod, robu  i/ili  usluge  prodavca,  ista  mora sadržavati  jasne  podatke  o  isporučenoj  robi  i  uslugama  (vrsta  robe,  broj  otpremnice,  broj  narudžbenice. U  slučaju  reklamacije,  kupac  je  dužan  odmah  prijaviti  prodavcu u pisanoj formi i  spriječiti bilo  kakvu  ugradnju  ili  upotrebu  proizvoda ili robe  prodavca  iz  reklamirane  isporuke. Kupac  je  obavezan  prodavcu  dati  na  uvid  sve  informacije  o  okolnostima  i  načinu  upotrebe  reklamirane robe ili proizvoda. Ukoliko  kupac  provodi  bilo  kakva  ispitivanja  ili  načine  za  potvrđivanje  reklamacije,  to  čini  isključivo  na vlastiti  trošak,  čak  i  u  slučaju  opravdane  reklamacije. Prodavac  zadržava  pravo  nepriznavanja  rezultata  ispitivanja  ukoliko  postoji  opravdana  sumnja  u  njihovu objektivnost.

 

5.6.  Za  slučaj  da  je  kupac  pravovremeno  i  opravdano  izvršio  reklamaciju  na  robu  ili  uslugu  prodavcu, kupac  zadržava  pravo  zahtijevati  zamjensku  isporuku  reklamirane  robe ili proizvoda. Ako  nije  moguće  provesti  zamjensku  isporuku,  po  izvršenoj  pravovremenoj  i  opravdanoj  reklamaciji kupca,  isti  ima  pravo  zahtijevati  raskid  ugovora  ili  vratiti  robu ili proizvod. Iznimno,  kupac  može  zahtijevati  zamjensku  količinu  robe  koja  je  isporučena  u  slučaju  da  nedvojbeno dokaže  da  je  isporučena/ugrađena  roba ili proizvod isključivi  uzročnik  nastalih  problema  i  da  je  jedini  način  za ispravljanje  štete  zamjena  navedenog  dijela robe ili proizvoda.

 

5.7.  Prodavac  neće  snositi  odgovornost  za  nastale  štete  na  prodatim  proizvoda  uslijed  djelovanja  više sile,  za  štete  nastale  uslijed  korištenja  proizvoda  u  svrhe  za  koje  isti  nisu  namijenjeni,  uslijed  pada napona,  strujnih  udara  ili  nestručnog  rukovanja. Pojam  “Više  sile”  u  ovom  Pravilniku  označava  vanjske  i  vanredne  okolnosti  koje  nisu  postojale  u  trenutku sklapanja  posla,  koje  se  nisu  mogle  predvidjeti,  te  su  nastale  bez  htijenja  i  uticaja  prodavca,  a  njihovo nastajanje,  tok  i  posljedice  nisu  mogli  biti  spriječeni  mjerama,  sredstvima  ili  radnjama,  koje  su  se,  u predmetnom  međuodnosu  okolnosti  i  nastaloj  stvarnoj  situaciji,  mogli  opravdano  zahtijevati  i  razumno očekivati  od  prodavca  (prirodne  nepogode,  epidemije, pamdemije, obustava  rada,  političke  i  socijalne  nemire  isl.).

 

5.9. Ukoliko  prodavac  ne  osporava  nedostatak,  dužan  je  bez  odgađanja  zadovoljiti  zahtjev  kupca. Ako  Prodavac  osporava  nedostatak,  dužno  je  kupcu  odgovoriti  u  pisanoj  formi  u  roku  od  osam  dana  od prijema  zahtjeva. Ako  Prodavac  osporava  nedostatak,  a  kupac  ne  odustaje  od  svog  zahtjeva,  stručno  mišljenje  o opravdanosti  zahtjeva  daje  ovlašteni  sudski  vještak  ili  nadležni  institut  u  Bosni  i  Hercegovini. Ako  se  vještačenjem  dokaže  nedostatak  na  proizvodu  ili  robi,  troškove  vještačenja  namiruje  prodavac  i obrnuto.

 

5.10. Do  predaje  robe  kupcu  rizik  slučajne  propasti  ili  oštećenja  stvari  snosi  prodavac,  a  sa  predajom robe  rizik  prelazi  na  kupca.

 

5.11. Opis  proizvoda  u  katalozima,  lecima  i  drugim  javnim  izjavama,  ne  opisuju  kvalitetu  proizvoda. Slike,  dimenzije  i  težine  u  katalozima  i  ponudama  su  samo  približne  i  mogu  odstupati  od  stvarnog  izgleda proizvoda,  u  okviru  uobičajenih  trgovačkih  tolerancija  ili  dozvoljne  prema  odgovarajućim  normama. S  tim  u  vezi,  prodavac  ne  snosi  nikakvu  odgovornost  odstupanja  u  boji,  dimenzijama  i  sl.

 

5.12. Povrat  proizvoda  naručenih  po  zahtijevu  i  mjerama  kupca  (proizvodi  po  narudžbi)  a  koji  nisu predmet  kvantitativne  ili  kvalitativne  reklamacije,  i  koje  prodavac  inače  ne  drži  na  skladštu,  nije  moguće.

 

 

6. PRAVO VLASNIŠTVA

 

6.1.  Bez  obzira  na  isporuku  i  prelaz  rizika,  proizvod ili roba  ostaje  u  vlasništvu  prodavca  sve  do  potpunog  izmirenja obaveza  po  ugovoru  ili  fakturi  za  predmetnu  robu ili proizvod . Kupcu  se  izričito  zabranjuje  prodaja  ili  ustupanja  prava  trećim  licima  nad  proizvodom ili robom  koji  se  nalazi  u vlasništvu  prodavca,  osim  ako  se  strane  ne  dogovore  drugačije. Kupac  je  obavezan  do  potpunog  izmirenja  obaveza  predmetnom  robom ili proizvodom  rukovati  pažljivo  i  držati  ju  u vizualnom  i  tehničkom  smislu  u  besprijekornom  stanju

 

7. ZAVRŠNE ODREDBE

 

7.1. Sva  pitanja  koja  nisu  regulisana  Pravilnikom  o  uslovima  prodaje,  reguliraju  se  ugovorm  stranaka  i zakonom  koji  regulira  predmetna  pitanja. U  slučaju  spora  u  vezi  tumačenja,  primjene,  pravdanja,  trajanja,  pravovaljanosti  ili  posljedica  Pravilnika  o uslovima  prodaje,  ugovorne  strane  će  nastojati  spor  riješiti  sporazumnim  putem.  U  suprotnom, nadležnost  Suda  se  određuje  prema  sjedištu  prodavca. Ovaj  pravilnik  stupa  na  snagu  danom  potpisivanja.   Zaposlenici  Terrasit insulation d.o.o.  dužni  su  osigurati  da  ovaj  Pravilnik  bude  dostupan  svim  kupcima.

 

 

UPRAVA

Januar, 2020

*Pravilnik je ovim načinom javno objavljen i smatra se da su svi poslovni partneri upoznati sa uslovima/uvjetima.